info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Ontwikkelingen in de spoorzone

Ontwikkelingen in de spoorzone

18-01-2011

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2010 is een startschot gegeven voor de uitvoering van het omvangrijke project Spoorzone, een herstructurering van het stationsgebied ten Noorden van het spoor. Om nog eens een overzicht te geven van de inhoud van dit project en de mening van de VVD daarover, heb ik mijn bijdrage uit de raadsvergadering herschreven voor de website en nieuwsbrief.

Enschede heeft in haar toekomstvisie 2020 de ambitie geformuleerd het kloppend hart van het oosten te worden. Om dat kloppend hart te kunnen zijn als stad, heb je het natuurlijk ook zelf nodig. Met het ontwikkelen van de spoorzone moet de uitbreiding van het centrum van Enschede een stevige impuls krijgen, en ook ruimte gaan bieden aan het wonen met allure in de binnenstad, iets wat onze stad tot nu toe nog niet kent.

Plannen en ambities

We leven nog steeds in een economisch lastige tijd. In veel steden moeten woningbouwprojecten abrupt stilgelegd worden omdat het geld op is. Met Amsterdam als schrikbeeld, waar onlangs een boel projecten een financiële strop bleken te zijn en geen doorgang konden vinden. Ook hier in Enschede hebben we het zeker niet makkelijk. Toch is het bijzonder dat we in deze lastige tijd onze ambities hoog willen en kunnen houden. Nog niet zo lang geleden hebben we een nieuwe MPG vastgesteld, om het grondbedrijf weer uit de problemen te loodsen. Hieraan voorafgaand is een uitgebreide prioritering van de woningbouw in Enschede gemaakt.

In deze prioritering is ook rekening gehouden met de Spoorzone. Het is mogelijk om dit majeure project doorgang te laten vinden en tegelijkertijd de financiële situatie  van zowel het grondbedrijf als de gemeentelijke begroting weer op peil te brengen.

Om van de binnenstad een kloppend en bruisend hart te maken, heb je meer nodig dan een leuke winkel en een gezellige kroeg. Zoals in het ambitiedocument spoorzone staat, heeft een mix van functies aantrekkingskracht op mensen. Je moet in een aantrekkelijk stadscentrum niet alleen kunnen winkelen, koffie drinken en cultuur snuiven, maar ook kunnen wonen en recreëren.

De Spoorzone, direct gekoppeld aan de binnenstad, gaat voorzien in die behoefte. Het wordt ook een fysieke koppeling tussen de binnenstad en De Roombeek.

De ontwikkelingen in het Middengebied en de Boddenkamp voorzien in een type wonen wat we in Enschede nog niet kennen. In het Boddenkamp er is straks ruimte voor ‘stedelijk wonen’. Er komt een woonbuurt met allure, grote grondgebonden panden en een klein deel appartementen, met dezelfde uitstraling. Je woont daar straks rustig in het groen, maar toch met alle voorzieningen van een binnenstad op een steenworp afstand. In de Boddenkamp zal, net zoals met destijds De Roombeek,  voor een groot deel gebruik gemaakt worden van particulier opdrachtgeverschap. De Melkhal, nu nog verstopt op een braakliggend bouwterrein, wordt het hart van dit nieuwe wijkje. Het wordt ontwikkeld tot identiteitsdrager van dit deel van de Spoorzone, een woon-, werk- en leefgebied.

In het Middengebied komen smalle straatjes, met aaneengeschakelde panden. Ook hier ruime woningen en appartementen. Er is hier ook veel groen, pleintjes en plantsoenen. De verdiepingshoogte is zo dat op een gegeven moment de panden ook gebruikt kunnen worden als winkelruimte. Dit past in de ambitie om duurzaam te bouwen: zo kunnen de panden in de toekomst ook nog voor andere functies gebruikt worden.

Het motto in deze ontwikkelingen is functiemenging. Zondagavond keek ik nog naar een programma over leiders en leiderschapsstijlen. Hierin werd een vooruitblik naar werken in de toekomst gegeven. Telewerken speelt dan een grote rol. Ook thuiswerken hoort daarbij. Hiervoor is een werkplek aan huisbelangrijk. Dat kan straks in de Spoorzone. Maar ook kleine zelfstandigen, die een kantoor- of atelierruimte nodig hebben kunnen er terecht.

Tot slot nog de spoortunnel, een afspraak uit het coalitieakkoord van vier partijen in de gemeenteraad. We kunnen als gemeente samenwerken met ProRail, die al een afsluiting van het station gepland heeft. Als wij tegelijkertijd aan de slag gaan met de spoortunnel, hoeven we niet de hoge kosten van een afsluiting van het station te dragen. Die nieuwe tunnel garandeert de toegankelijkheid van het station aan de noordkant. Op deze manier hoeven veel bewoners van de Spoorzone, Roombeek en alles ten noorden daarvan niet meer het spoor over achter het stadskantoor. Voor de VVD-fractie is wel belangrijk dat de veiligheid rondom deze tunnel gewaarborgd wordt. Wij stellen daarom voor, samen met de PvdA, om een integraal veiligheidsplan op te stellen voor de sociale veiligheid en handhaving binnen en buiten de spoortunnel. Finale besluitvorming over de spoortunnel staat nu gepland voor ´zomer 2011´. Wij willen graag dat dit gebeurt voor het zomerreces 2011, omdat het anders weer met stoom en kokend water na het zomerreces zal moeten.

De VVD-fractie kan de plannen en ambities van harte ondersteunen. Wij zijn erg blij dat met de spoorzone een aanbod wordt gecreëerd  dat we in onze stad nog niet kennen.

Financiën

De plannen en ambities passen ook binnen de financiële ambities van onze stad. In het meerjarenperspectief grondbedrijf heeft dit project een plaats gekregen. De grondexploitaties voor het middengebied en de boddenkamp worden samengevoegd met de Roombeek. Deze samengestelde grondexploitatie zal, volgens de ramingen, budgettair neutraal gaan sluiten binnen het grondbedrijf. Dit is wat ons betreft ook een harde prestatieafspraak.

De reserves voor de Roombeek komen daarmee beschikbaar voor de weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Daaronder valt ook de reserve van nog 5,2 miljoen voor de parkeergarage onder de Lasonderbleek. Tijdens het debat over de Spoorzone heeft het college toegezegd eerst terug te zullen komen naar de raad voordat dit geld ook daadwerkelijk benut zal worden. Het blijft in principe dus ook gewoon beschikbaar voor de geplande bouw van een parkeergarage in de Roombeek als dit in de toekomst nodig is.

De provincie draagt in ruime mate bij aan dit project: 7 miljoen. Om dit geld zeker te stellen is het belangrijk om het project ook daadwerkelijk te starten. Er moet ook worden voldaan aan de subsidiebeschikking van de provincie. Een ander groot deel van de dekking, zo´n 5,9 miljoen, komt uit grondverkopen. In de woningbouwprioritering is hiermee rekening gehouden.

Het is een unieke kans dat we de ontwikkeling van de stationstunnel kunnen combineren met een geplande afsluiting door ProRail, we hoeven daardoor zelf niet de kosten van de afsluiting te dragen. Tegelijkertijd realiseren we daarmee wel een ambitie die in het coalitieprogramma staat geformuleerd.

Communicatie en verkeer

Bij de planvorming voor de spoorzone is een uitgebreid communicatieplan opgesteld. De VVD-fractie is hier blij mee, omdat het beter is vooraf na te denken over een communicatieplan dan dit tijdens de uitvoering van het project nog te moeten vormgeven. Echter, een plan is 1, uitvoering daarvan is punt 2. Wij willen erop hameren dat dit plan ook daadwerkelijk gevolgd wordt, zodat bewoners en andere belanghebbenden goed op de hoogte zijn van wat er speelt in hun buurt en wat de gemeente gaat doen.

Naast communiceren met de inwoners van de stad is het ook van belang dat de kavels straks verkocht worden. Zeker in deze tijd is creatieve marketing op zijn plaats.

Mij is ter ore gekomen dat de bewoners van het middengebied zorgen hebben over de verkeerssituatie in hun wijk. De wijkraad Lasonder-’t Zeggelt heeft ons hierover een brief geschreven, ze zijn vooral kritisch over de communicatie met hen. Voor ons is dit een helder signaal dat de communicatie tijdens het uitvoeren van het project met de bewoners zeer goed onderhouden moet worden.

De wethouder heeft in de stedelijke commissie al toegezegd dat de besluitvorming over de Spoorzone geen enkele invloed zal hebben op de besluiten en keuzes in het verkeerscirculatieplan.

Conclusie

De VVD-fractie is blij dat dit ambitieuze plan door kan gaan. Het past in onze ambitie een stad te zijn, en worden, met een kloppend hart, aantrekkelijk voor de hele regio. Het past in onze ambitie een woningaanbod te hebben voor zeer diverse groepen en voorziet in een aanbod dat we nog niet hebben. Het plan is toekomstbestendig en kent een aantrekkelijke mix van wonen, werken en leven midden in de stad. Dat ondersteunen wij van harte.