info [at] jeroendiepemaat [dot] nl

Main menu

nieuws

Algemene politieke beschouwingen 2016

Algemene politieke beschouwingen 2016

11-07-2016

Op 11 juli voerde ik namens de VVD het woord bij de algemene politieke beschouwingen. Klik hier om mijn speech terug te kijken 

Spreektekst Jeroen Diepemaat - VVD
​Algemene politieke beschouwingen 11 juli 2016

Het is vandaag 11 juli. Op 11 juli 1804 leidde een hoogoplopend politiek conflict tussen Aaron Burr, Amerikaans vicepresident onder Jefferson, en Alexander Hamilton, minister van financiën, ertoe dat zij gingen duelleren. Hamilton werd neergeschoten en overleed.

Voorzitter: ik zeg u vast toe dat wethouder Eerenberg geen enkele reden heeft zich zorgen te maken.

De coalitie en dit college zijn nu 2 jaar onderweg. En als u het mij vraagt: ik denk dat er al veel werk verzet is. De werkloosheid is gedaald, het rijksmuseum Twente en museum Twentse Welle hebben één directie en organisatie (waar zie je dat, een stedelijk museum dat praktisch fuseert met een rijksmuseum?), er worden stappen gezet in de richting van een bovenstedelijk poppodium, in de tweede fase van de spoorzone zijn de kavels overtekend, het bezoek aan de binnenstad neemt toe en speciaal voor mevrouw Visser: binnenkort wordt voor de 2e keer de monumentenprijs uitgereikt.

Maar toch is er ook nog werk aan de winkel. Ondanks de daling van de werkloosheid, neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering toe.

Een belangrijk onderwerp van het debat dat wij vandaag voeren is de economische ontwikkeling van Enschede. Een voorbeeld dat je wel zou kunnen nemen aan Alexander Hamilton, is zijn economisch beleid. Hij geloofde in een gezond financieel beleid, zonder overheidsschulden, en vond dat de belangen van het land en de industrie hand in hand moesten gaan.

Onze stad bevindt zich op een interessante plek: aan de rand van het land, maar daardoor dichterbij Berlijn dan de rest van Nederland. Daar moeten we gebruik van maken in onze economische ontwikkeling: het biedt een unieke kans om het knooppunt tussen west en oost te worden.

Om dat te bereiken zijn investeringen in een betere bereikbaarheid noodzakelijk. Maar het betekent ook dat we moeten nadenken over de rol die we als gemeente spelen in de ontwikkeling van onze stad.

Met de decentralisaties in het sociale domein is het aantal taken dat we moeten vervullen enorm toegenomen. Maar helaas gaat de discussie veel en veel te vaak over wat we NIET meer doen of waar we mee willen stoppen omdat het budget afgenomen is.

Ik ken maar weinig succesvolle bedrijven die de hele dag aan het uitleggen zijn waar ze op hebben bezuinigd of waar me mee zijn gestopt. Je hoort Philips toch ook niet vertellen dat ze geen gloeilampen meer maken? Ze vertellen juist dat ze focussen op innovaties in de gezondheidszorg. Ieder succesvol bedrijf heeft een stip op de horizon nodig en sterke kernwaarden.

Dat geldt ook voor de gemeente Enschede. We zouden ons in het sociaal domein moeten focussen op de kansen die er liggen om de schotten tussen voorzieningen weg te halen en inwoners die zorg nodig hebben veel beter van dienst te zijn.

Daarbij helpt het flexibiliseren van de begroting. Zo’n 80 procent van de begroting zijn verplichte wettelijke taken, maar ook binnen die budgetten kan je de flexibiliteit opzoeken.

En dat hoeft echt niet met meer geld, dan kan ook door het bedenken van slimme oplossingen. Niet alleen beheren en beheersen, maar het tonen van ambitie en drive om zorgbehoevenden te helpen hun vraag op te lossen. Omdenken, zorg ervoor dat beleid uit verschillende kamers in het stadskantoor elkaar niet tegenwerkt, maar elkaar juist versterkt.

Laten we ook zorgen dat de samenwerking in de regio Twente geen eigen Brexit meemaakt. Door onszelf te verliezen in procedures en compromis, neemt het draagvlak af. Laten we ons focussen op onderwerpen waar het echt om gaat in de regionale samenwerking: de bereikbaarheid van de regio, het aantrekken van bedrijven en het aan het werk helpen van inwoners die nu aan de zijlijn staan.

Wat de VVD betreft zoeken we als gemeente ook nadrukkelijk de samenwerking op búiten de regio Twente. Er zijn veel steden in Nederland met vergelijkbare omstandigheden of problematiek: laat ambtelijke organisaties gelijk optrekken bij het oplossen van een gedeeld probleem of het introduceren van nieuw beleid. 

Een klein voorbeeld is het project waaks. In gemeenten als Utrecht, Zoetermeer en Almere loopt dit al. Hierbij worden hondenbezitters door de politie getraind om waakzaam en alert te zijn tijdens het uitlaten van hun hond. Dit draagt bij aan betrokkenheid en melding bij de politie. Volgens mij een kwestie van copy-paste om dit ook in Enschede te gaan doen! Wij dienen hiervoor een motie in.

In deze raad debatteren we vaak over het onderwerp burgerparticipatie. Mensen krijgen steeds makkelijker toegang tot informatie uit de hele wereld, maar als gemeente dreigen we de aansluiting bij onze belangrijkste klant, de inwoner, nog wel eens te verliezen.

Aan de andere kant: laten we ook waken voor door incidenten gedreven beleid. Maar al te vaak slaat de raad volledig op tilt bij de klachten van een kleine groep inwoners. In de winter het strooibeleid, als het regent wateroverlast en in de zomer het maaibeleid.

Om dit tegen te gaan, vind ik dat we vaker het experiment aan mogen gaan. Dit geldt zeker voor burgerparticipatie. We werken al met wijkbudgetten, die via wijk- en dorpsraden worden besteed. We moeten echter ook inwoners betrekken die géén onderdeel zijn of willen zijn van een wijkraad, maar die zich slechts kort willen verbinden aan een bepaald initiatief.

Iedereen heeft een aandeel in zijn eigen buurt of wijk. Daarom stellen wij dan ook voor om een pilot te starten met het uitgeven van ‘wijkaandelen’. Iedere inwoner van een wijk krijgt zo’n aandeel. Deze aandelen kunnen worden geïnvesteerd in ieder goed plan dat in de wijk wordt bedacht. Door als initiatiefnemer deze aandelen op te halen bij mede-buurtbewoners, bijvoorbeeld op een ‘wijkbeurs’, deur aan deur of misschien zelfs online, maakt het idee aanspraak op financiering uit de middelen voor burgerparticipatie. Daarmee wordt het initiatief ook van de mensen zelf.

Wij dienen een motie in die het college oproept om een pilot te starten.

Nog even terugkomend op het maaibeleid. Het is immers zomer en het gras staat twee kontjes hoog. Wij begrijpen dit van veel inwoners een grote ergernis is. Tegelijkertijd is er veel kennis en kunde over slimme alternatieven aanwezig bij onze inwoners. Onze oproep is om van die kennis gebruik te maken. Dat verhoogt het draagvlak, maar draagt ook bij aan slimmere oplossingen. We moeten niet alleen maar afwachten tot de buurt zelf het gras gaat maaien, maar ook actief op zoek naar slimme ideeën. En ze dan ook gebruiken! Een concreet voorbeeld hiervan is de participatiekaart van de gemeente Nijmegen, waarop 270 burgerparticipatie projecten in de openbare ruimte te zien zijn. Wij dienen hiervoor een motie in.

Voorzitter, de uitgangspunten in deze zomernota sluiten aan bij de ambitie die de VVD heeft. Soms mogen de ambities scherper. Maar wij vertrouwen erop dat het college de komende maanden hard zal werken om dit te realiseren. Voor een veiligere stad, een beter bereikbare stad, een stad waarin inwoners écht mee kunnen praten en een stad waarin we ervoor zorgen dat iedereen de kans heeft op een baan in een aantrekkende economie.